A picture

HVĚZDY V NEHVIZDECH

Hvězdy v Nehvizdech

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Územní plán

Kde nás najdete?

Navigace

Obsah

REVIZE KATASTRU NEHVIZDY - informace pro občany

Typ: ostatní
Revize KNV katastrálním území Nehvizd byla 6. ledna zahájena revize údajů katastru nemovitostí. Pracovníci katastrálního úřadu při revizi kontrolovali soulad údajů KN se skutečným stavem v terénu. Pochůzkou byly zjišťovány změny obvodů budov, druhů pozemků, způsobu využití pozemků a hranic pozemků. Jednání se týká asi 1000 vlastníků nemovitostí v Nehvizdech.

Pokud jste z katastrálního úřadu obdrželi informaci, abyste se dostavili k společnému jednání o změnách, které se týkají nemovitosti ve vašem vlastnictví, můžete najít v pozvánce tři data - 17., 24. nebo 31. července. Pracovníci katastrálního úřadu s majiteli nemovitostí budou jednat na obecním úřadu, a to vždy od 9.30 do 12 hodin a od 13.30 do 18 hodin.

Pro jiný termín projednání přímo na katastrálním pracovišti Praha-východ, nebo bližší informace, kontaktujte odbornou referentku katastrálního úřadu Irenu Brožovou na e-mailu irena.brozova@cuzk.cz nebo telefonicky: 284 043 383. Pokud napíšete na uvedený e-mail, dostanete zpět přílohu protokolu o výsledku revize k vašemu listu vlastnictví, dále snímek mapy s vyznačením nesouladu (uvedeno červeně). V protokolu budete mít opět červeně uvedeno, co máte doložit a jak postupovat. 
K zápisu staveb, změny obvodu staveb (přístavby) je nutné doložit:

  1. Ohlášení vlastníka KÚ k zápisu nové stavba (formulář je možné nalézt na www.cuzk.cz,

případně si jej můžete osobně vyzvednout na kat. pracovišti Praha – východ).

  1. Originál nebo geodetem ověřenou kopii geometrického plánu, který vyhotoví soukromá geodetická firma.
  2. - Originál (nebo ověřenou kopii) kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci.
  • Nebo souhlas s užíváním stavby nebo oznámení o užívání stavby nebo potvrzení o trvalém užívání stavby nebo ověření stavebního úřadu o existenci a způsobu užívání stavby
  • Prohlášení (formulář ke stažení – http://cuzk.cz/zivotní-situace/formulare/rormulare.aspx

 

V případě, že vlastníkem stavby je osoba odlišná od vlastníka pozemku, na kterém stavba stojí, nebo na pozemku vázne zástavní či předkupní právo a zároveň stavba byla dokončena před 1. 1. 2014 je nezbytné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. U starších staveb, jako jsou kůlny apod. se můžete obrátit na ÚM, zda existuje doklad v archivu.

Součinnost byla přislíbena i od Stavebního úřadu Čelákovice, kam se můžete obrátit se všemi doklady, které dohledáte a ke každé žádosti bude přistupováno individuálně. Tel. čísla na stavební úřad Čelákovice jsou 326 929 132. 326 929 134, 326 929 135 nebo 326 929 161. Osobně pak můžete přijít v úřední dny: pondělí, středa od 8 do 17 hod. nebo v pátek od 8 do 14 hodin.

 

Co je ještě potřeba vyřídit na finančním úřadu?

Podle § 13b zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DNV). Pokud revize byla provedena letos a nové údaje již budou v katastru nemovitostí k 1. 1. 2020, je třeba podat, buď dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. 1. 2020, ve kterém poplatník uvede pouze změny, nebo řádné přiznání, ve kterém uvede veškeré nemovitosti podle nového stavu.  Podle § 13a zákona o DNV se daňové přiznání podává, pokud dojde ve srovnání s přechozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka. Často dochází ke změně orné půdy na zahradu, v tomto případě se daňové přiznání nepodává, pokud výměra pozemku zůstane stejná.  Na většinu změn bude pravděpodobně třeba podat daňové přiznání. Pokud budete chtít konzultovat daňové přiznání s FÚ, doporučujeme vyřešit již koncem listopadu 2019. Prosíme, aby všichni poplatníci v daňovém přiznání na sebe uváděli kontakt (telefon, e-mail).

Adresa :

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště Praha-východ
Thámova 27, 186 21  Praha 8
telefon:  225 332 209, 225 332 205 nebo ústředna 225 332 111

 

Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

 

 

 

 


Vytvořeno: 9. 7. 2019
Poslední aktualizace: 26. 8. 2019 15:59
Autor: Admin Webu